Kamerbrief evaluatie en monitor voorschoolse voorzieningen

Kamerbrief evaluatie en monitor voorschoolse voorzieningen

Het bereik van peuters die recht hebben op voorschoolse educatie is tussen 2017 en 2021 gestegen, gemeenten hebben veel inspanningen verricht om het bereik te vergroten. Het streven om te zorgen dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschools aanbod is gehaald. Dit schrijft minister Van Gennip (SZW) aan de Tweede Kamer.
Kamerbrief evaluatie en monitor voorschoolse voorzieningen


Toch maakt een deel van de ouders nog geen gebruik van een voorschoolse voorziening, om uiteenlopende redenen. Het blijft daarom voor gemeenten en het rijk belangrijk om ouders op de mogelijkheden en het belang van voorschoolse voorzieningen te wijzen. Zo kan onder andere met een effectievere informatievoorziening de bekendheid met de kinderopvang(toeslag) worden vergroot.

Ook wordt in het verbetertraject kinderopvangtoeslag gewerkt aan onder andere het verhogen van de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van het stelsel van de kinderopvangtoeslag. Hierbij wordt tevens gekeken naar het bieden van maatwerk voor specifieke groepen, zoals kwetsbare ouders.

Van Gennip concludeert op basis van de monitor dat alle peuters gebruik kunnen maken van een gesubsidieerd aanbod, het bereik hoog is en gestegen. Daarnaast is het aantal door de gemeenten aangeboden uren sinds 2017 gestegen. Zij ziet daarom ‘geen directe aanleiding’ om de bestuurlijke afspraken te herzien. ‘Gemeenten hebben met de 30 miljoen euro uit de bestuurlijke afspraken voldoende extra middelen om beleid te voeren voor deze peuters.’

Uit de monitor blijkt dat onder alle peuters het non-bereik is afgenomen tussen 2017 en 2021. Circa 10,8 procent van de ouders maakte in 2021 geen gebruik van een vorm van formele opvang. In 2017 en 2019 was dit respectievelijk 13,6 procent en 11,0 procent. Dit zijn zowel peuters van ouders die in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag (doelgroep van het rijk) als peuters van ouders die niet in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag (en dus onder de doelgroep van gemeenten vallen). Ook de peuters met een VE-indicatie (circa 22 procent van het totaal aantal peuters) zitten hierbij.

Lees of bestel voor meer informatie over voorschoolse educatie het themanummer Voorschoolse Educatie van Kindcentrum BBMP (mei 2022). Kijk op www.kinderopvangkennis.nl