Verkenning fusie primair onderwijs en kinderopvang

Verkenning fusie primair onderwijs en kinderopvang

In de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen (Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant). Door krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten op de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Dit draagt bij aan een kansrijke start voor elk kind.
Verkenning fusie primair onderwijs en kinderopvang


Welke partijen? 
Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die het als haar taak  ziet om kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden aan alle kinderen, die van meerwaarde is voor  kinderen en hun ouders. Hierdoor kunnen en willen zij kinderen (0-13 jaar) laten opgroeien tot sterke  volwassenen, die onafhankelijk in de samenleving staan. Onder de Kinderopvanggroep vallen de  volgende organisaties: Kinderstad Tilburg, Kindercrèche, Sterre Kinderopvang, Kinderopvang Thuis,  Peuterdorp, Kinderstad Waalre, Horizon Kinderopvang, International Childcare Eindhoven, BOOST en  Servicebureau Kinderopvang.  

De vier besturen voor primair onderwijs bieden goed onderwijs voor ieder kind. Met bevlogen  pedagogisch en didactisch professionals begeleiden de organisaties kinderen in hun ontwikkeling naar  een toekomstige plek in de maatschappij.  

Kansengelijkheid 
Op elkaar afgestemd onderwijs en kinderopvang dragen bij aan de kansengelijkheid voor kinderen. Het  samenwerken vanuit één organisatie als één team, biedt nieuwe kansen om meer voor kinderen,  ouders en medewerkers te betekenen. Het streven is dat in de buurt, thuisnabij, door nauw  samenwerkende partners een gevarieerd palet aan onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen wordt  geboden, zodat ouders en kinderen optimale keuzemogelijkheden hebben. Voor kinderen kan men zo  beter doorgaande ontwikkellijnen realiseren. 

Fusie 
Er wordt nader verkend of het mogelijk is om te komen tot een fusie waarbij de Kinderopvanggroep  opgaat in de vier onderwijsbesturen. Op die manier kunnen de onderwijsorganisaties zich per 2023 omvormen tot een organisatie voor kindontwikkeling met een aanbod van zowel kinderopvang als  primair onderwijs. 

Krachten bundelen 
Al geruime tijd zoeken onderwijs en kinderopvang elkaar steeds meer op in de ontwikkeling en  realisatie van kindcentra, waar wordt gestreefd naar voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Een  fusie is een unieke kans om de krachten voor onderwijs en opvang te bundelen. Als eenheid biedt dit  nieuwe kansen om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen voor kinderen, ouders en medewerkers  in Tilburg en in Zuid-Oost Brabant.  

Door het integreren van kinderopvang en onderwijs is het mogelijk om vanuit één pedagogisch didactische visie te werken aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een rijk dagarrangement voor  kinderen. Een breed en gevarieerd aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, sport en bewegen, muziek  en extra ondersteuning - schools- en naschools - draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen.  Ouders van jonge gezinnen kunnen beter worden ontzorgd in hun toch al drukke bestaan. Op stads-en dorpsniveau kan meer ingezet worden op kansengelijkheid voor alle kinderen, ongeacht de wijk  waarin hun wieg staat.  

De organisaties kunnen hun medewerkers bredere loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden bieden en  beter anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het personeel biedt dat nieuwe  kansen op een boeiende werkomgeving en nieuwe loopbaanmogelijkheden. Het biedt de organisaties  een sterkere en flexibelere positie op de arbeidsmarkt.  

Vervolgstappen 
Op 20 juni 2022 hebben alle partijen een intentieovereenkomst getekend om de komende maanden  een finale verkenning te doen naar de mogelijke fusie tussen de Kinderopvanggroep en de vier  onderwijsorganisaties per 1 januari 2023. Medio oktober wordt besloten of de fusie doorgang vindt. 

Foto van links naar rechts:
Gijs van Rozendaal, projectleider;
Geert de Wit, lid Raad van Bestuur Kinderopvanggroep;
Annemie Martens, Voorzitter College van Bestuur Opmaat groep;
Nol van Beurden, Voorzitter College van Bestuur SKOzoK;
Carin Zandbergen, Voorzitter College van Bestuur Xpect Primair;
Marcel van den Hoven, Voorzitter College van Bestuur Tangent;
Harriëtte Koning, lid Raad van Bestuur Kinderopvanggroep